LEADERSHIP

President
Yury V. Spiridonov
Biography
Supervisory Board
Chairman of Supervisory Board
Vice-Governor of Saint-Petersburg
Igor N. Albin
Biography
ФотоMember of the Supervisory Board
Dr. Mikhail D. Kruk
Biography
Vice Presidents
Oleg V. Semenov
Vladimir A. Slepak
Eugeny B. Sokolov
Advisers
Alexander N. Lyakh
Anatoly V. Molostvov
Mikhail V. Khokhlov
Finance and Law Department
Director
Margarita V. Vasilyeva
Saint-Petersburg Branch
Director
Oleg V. Semenov